Eyebrow Tattoo Course

Eyebrow Course

แพครวมสุดคุ้ม

(รวมหลายสูตรที่ได้รับความนิยมมาในแพคเกจราคาสุดคุ้ม)

รวมหลักสูตรคิ้ว

(รวมหลักสูตรการสักคิ้ว ทุกประเภท สามารถเลือกเรียนได้ แยกเป็นเทคนิคตามที่นักเรียนสนใจ)

หลักสูตรเร่งรัด

(เรียนในระยะเวลาจำกัด เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานมาก่อน)

หลักสูตรเสริม

(หลักสุตรอื่นๆ นอกจากคิ้ว เช่น สักปาก สักไรผม สักรากผม สักตา สักหน้าอกชมพู)